Polityka prywatności


dotycząca świadczenia usług kurierskich za pośrednictwem strony internetowej nadajesz.pl

Informacje o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych przez nadajesz.pl.

 

Zapewnienie prawa do ochrony danych osobowych należy do podstawowych obowiązków nadajesz.pl w związku z czym zespół nadajesz.pl przeznacza wszystkie zasoby i wysiłki niezbędne do przetwarzania Państwa danych w pełnej zgodności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), a także wszelkimi innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa. Jedną z zasad przyjętych w tych ramach prawnych jest przejrzystość, dlatego przygotowaliśmy niniejszy dokument, za pomocą którego chcemy Państwa poinformować, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przekazujemy i chronimy powierzone dane osobowe podczas kontaktu z nami w związku z oferowanymi produktami i usługami.
Zastrzegamy sobie prawo do okresowego aktualizowania i modyfikowania informacji o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych w celu stałego zwiększania bezpieczeństwa powierzonych nam danych oraz spowodowanych zmianami w przepisach prawa.
W przypadku zmiany poinformujemy Państwa o tym i umieścimy na naszej stronie internetowej aktualną informację w zakresie ochrony i sposobie przetwarzania danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest: Adrian Czapla prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adrian Czapla z siedzibą w Białymstoku przy ul. Piasta 13, lok. 4, 15-044 Białystok, NIP: 8252080563, REGON: 061516584.

 

 

Cele oraz podstawy prawne wykorzystywania danych osobowych przez nadajesz.pl

Złożenie zamówienia za pośrednictwem nadajesz.pl wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych zamawiającego. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.


Dane osobowe wszystkich osób korzystających z nadajesz.pl przetwarzane są przez Administratora:

 

  • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
  • w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
  • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług,
  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw,
  • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

 

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

 

Odbiorcy danych osobowych

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

 


Prawo dostępu do danych oraz uprawnienia z tym związane

Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprawniają Państwa do wystąpienia do Administratora z żądaniem: udzielenia informacji o przetwarzanych danych, dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem serwisu nadajesz.pl.

Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

 

Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez serwis nadajesz.pl - Biuro@nadajesz.pl lub adres korespondencyjny: ul. Piasta 13, lok. 4, 15-044 Białystok.